Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: ?roda 14 kwietnia 2021 r.
Strona G?ówna

Administracja

Dzia? Obs?ugi Technicznej

Dzia? Obs?ugi Technicznej

 

ul. Jana Heweliusza 8, pok. 2, 10-724 Olsztyn

tel. +4889 523-33-70; fax 523-37-69;

e-mail: basias@uwm.edu.pl

kod ewidencji korespondencji: 90-2000; kod finansowy: 9020

 

G?ówny in?ynier

mgr in?. Zbigniew Stachurski

tel. +4889 23-33-70, 523-33-90, 605 627 970

 

Sekcja Nadzoru Budowlanego i Dokumentacji Technicznej

ul. Jana Heweliusza 8, pok. 2, 10-724 Olsztyn

tel. +4889 523-33-70; fax 523-37-69

kod ewidencji korespondencji: 90-2001; kod finansowy: 9025

 

Kierownik

in?. Tadeusz Miastkowski

tel. +4889 523-37-69, 523-33-70, 605 627 971

 

Starsi inspektorzy nadzoru

mgr in?. Jerzy Ossowski       tel. +4889 523-39-87, 605 627 950

in?. Aleksandra Wi?niewska  tel. +4889 523-41-29

in?. Jan Wróblewski             tel. +4889 523-44-49, 605 627 973

 

Inspektorzy nadzoru

Tadeusz Wó?kiewicz     tel. +4889 523-48-64, 605 627 972

Grzegorz Zamy?lewski tel. +4889 523-48-62, 605 287 817

 

Samodzielni referenci

Wanda Borzym                   tel. +4889 523-48-62, 609 461 277

in?. Barbara Sepczy?ska      tel. +4889 523-33-70, 605 627 975

 

Sekcja Nadzoru Budowlanego i Dokumentacji Technicznej:

1)     zbiera dane programowe do opracowania dokumentacji technicznej inwestycji,

2)     zajmuje si? przygotowaniem wytycznych programowych inwestycji,

3)     opiniuje sporz?dzon? przez biura projektowe dokumentacj? projektowo-techniczn? i uczestniczy w procesie inwestycyjnym,

4)     uczestniczy w odbiorze technicznym zako?czonych inwestycji, urz?dze? i przekazaniu ich do eksploatacji,

5)     przeprowadza okresowy przegl?d stanu technicznego obiektów, w celu ustalenia stopnia zu?ycia i uszkodze? poszczególnych elementów oraz ustala zakres potrzeb remontowych i konserwacyjnych,

6)     przygotowuje dokumentacj? kosztorysow? remontów,

7)     nadzoruje zatwierdzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

8)     zleca konserwacji urz?dze? alarmowych i d?wigowych wykonawcom obcym,

9)     organizuje i nadzoruje roboty remontowe i konserwacyjne, kieruj?c ich wykonaniem,

10) weryfikuje faktury wykonania remontów, realizowanych systemem zleconym,

11) prowadzi nadzór nad sprawno?ci? techniczn? obiektów, urz?dzeni wszelkich instalacji,

12) prowadzi ewidencje ?rodków trwa?ych w (poza aparatur? naukowo-badawcz?),

13) kontroluje przestrzeganie norm zu?ycia materia?ów technicznych,

14) nadzoruje prawid?owe u?ytkowanie powierzonego mienia,

15) okre?la warunki techniczne pod??czenia obiektów i urz?dze? energetycznych do sieci wewn?trznej Uniwersytetu,

16) nadzoruje jednostki organizacyjne obs?uguj?ce, konserwuj?ce i prowadz?ce naprawy urz?dze? energetycznych,

17) bierze udzia? w przejmowaniu urz?dze? energetycznych do eksploatacji,

18) prowadzi ksi?gi obiektów b?d?cych w?asno?ci? Uniwersytetu,

19) przekazuje place budów i prowadzi nadzór nad robotami budowlanymi i monta?owymi,

20) rozlicza prowadzone roboty pod wzgl?dem finansowym i materia?owym,

21) wykonuje we w?asnym zakresie lub wnioskuje o zlecenie jednostkom obcym do opracowania:

a.      za?o?enia techniczno-ekonomiczne,

b.      projekty budowlane i drogowe,

c.      dokumentacj? bran?ow? instalacji sanitarnych i elektrycznych,

d.      ekspertyzy i opinie techniczne,

e.      inwentaryzacje obiektów i urz?dze? infrastruktury technicznej,

f.        kosztorysy przedsi?wzi?? bezdokumentacyjnych,

22) przygotowuje dokumentacj? przetargow? robót inwestycyjnych i remontowych zgodnie z przepisami w zakresie zamówie? publicznych.

 

 

Stanowisko ds. Energetycznych

ul. Jana Heweliusza 8, 10-724 Olsztyn

tel. +4889 523-35-31

kod ewidencji korespondencji: 90-2101; kod finansowy: 9026

 

G?ówny energetyk

in?. Józef Zió?kowski    tel. +4889 523-35-31, 601 694307

 

Stanowisko ds. Energetycznych

1)      prowadzi gospodark? paliwowo-energetyczn? Uniwersytetu,

2)      nadzoruje obs?ug?, konserwacj? oraz naprawy urz?dze? energetycznych,

3)      zleca opracowanie i aktualizuje dokumentacji niezb?dnej do prawid?owej eksploatacji urz?dze? energetycznych oraz opiniuje dokumentacj? sporz?dzan? przez biuro projektów,

4)      zleca opracowania, projekty i instrukcje do eksploatacji,

5)      wspó?pracuje z organami upowa?nionymi do dysponowania moc? urz?dze? energetycznych, przy??czonych do wspólnej sieci,

6)      opracowuje koncepcje poprawy eksploatacji urz?dze? energetycznych,

7)      inicjuje przedsi?wzi?cia zmierzaj?ce do poprawy gospodarki paliwowo-energetycznej,

8)      okre?la warunki techniczne na pod??czenie obiektów i urz?dze? energetycznych do sieci wewn?trznej Uniwersytetu,

9)      prowadzi sprawozdawczo?? w zakresie zu?ycia wody, energii elektrycznej, gazu, paliw sta?ych i energii cieplnej oraz sprawdza faktury za energi? ciepln?,

10) opracowuje plany remontów urz?dze? energetycznych,

11) uczestniczy w procesie inwestycyjnym,

12) inicjuje prace w zakresie dostosowywania urz?dze? sieci do rosn?cych potrzeb Uniwersytetu,

13) koordynuje roboty wykonawców w obiektach energetycznych na terenie Uniwersytetu,

14) sprawuje nadzór nad Central? Ciepln?,

15) sporz?dza i realizuje planów zaopatrzenia w paliwa sta?e,

16) bierze udzia? w podejmowanych akcjach zwi?zanych z dzia?alno?ci? SNiDT na terenie Uniwersytetu,

17) prowadzi sprawozdawczo?? w zakresie gospodarki paliwowo-energetycznej.

 

Sekcja Eksploatacji Sieci i Instalacji Ciep?owniczych

ul. Romana Prawoche?skiego 3, 10-720 Olsztyn

tel. +4889 523-39-52

kod ewidencji korespondencji: 90-2100; kod finansowy: 9021

Kierownik

in?. Stanis?aw Ciborowski

tel. +4889 523-39-52, 523-34-70, 605 271 590

 

Starszy mistrz

Leszek Juszkiewicz      tel. +4889 523-34-70, 523-39-52,

605 627 982

 

Sekcja Eksploatacji Sieci i Instalacji Ciep?owniczych zakresem dzia?ania obejmuje sprawy dotycz?ce:

1.      eksploatacji sieci cieplnych wysoko i niskotemperaturowych na terenie Uniwersytetu, zasilaj?cych w ciep?o centralnego ogrzewania i w ciep?a wod? obiekty b?d?ce w?asno?ci? Uniwersytetu i obiekty u?ytkowane przez Uniwersytet,

2.      eksploatacji wewn?trznej instalacji centralnego ogrzewania i ciep?ej wody u?ytkowej obiektów Uniwersytetu,

3.      eksploatacji kot?owni gazowych, olejowych i opalanych paliwem sta?ym,

4.      modernizacji sieci instalacji grzewczych i kot?owni lokalnych,

5.      zabezpieczenia obiektów Uniwersytetu w przypadku zdarze? losowych.

 

Sekcja Remontowa

ul. S?oneczna 50 G, pok. 1, 10-710 Olsztyn

tel. zg?oszeniowy: tel. +4889 523-33-04

kod ewidencji korespondencji: 90-2200; kod finansowy: 9022

 

Kierownik

Zdzis?aw Go?dziewski

tel. +4889 523-33-04, 605 287 816

 

Starsi mistrzowie

Stefan Mil                  tel. +4889 523-39-70, 609 061 066

Miros?aw Stankiewicz   tel. +4889 523-39-70, 605 287 813

Ryszard Walaugo        tel. +4889 523-38-70, 605 287 815

 

Samodzielny referent

Ma?gorzata Moszczy?ska      tel. +4889 523-35-68

 

Sekcja Remontowa :

1.      wykonuje roboty remontowe systemem gospodarczymi w obiektach Uniwersytetu,

2.      prowadzi konserwacj? wentylacji mechanicznej,

3.      uczestniczy w odbiorach cz??ciowych i ko?cowych oraz pogwarancyjnych przeprowadzanych robót remontowych,

4.      kontroluje szczegó?owe rozliczenia robót remontowych oraz prac konserwacyjnych okre?lonych w ust.2 wykonywanych systemem gospodarczym,

5.      prowadzi remonty:

- sie? elektryczn?, si?ow? i o?wietleniow? oraz podstacje SN,

- instalacje elektryczne wewn?trzne w pomieszczeniach Uniwersytetu,

- sie? zewn?trzn? i wewn?trzn? kanalizacyjn?, wodn?, deszczow? oraz gazow? wewn?trzn? wraz z urz?dzeniami (poza aparatur? specjalistyczn?).

6.      prowadzi prace dekarskie w zakresie remontów i konserwacji,

7.      wykonuje roboty ?lusarskie, stolarskie, szklarskie, tynkarskie i malarskie, maj?ce na celu napraw? utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym budynków i urz?dze?.

 

Sekcja Eksploatacji

ul. Romana Prawoche?skiego 11, pok. 1, 10-720 Olsztyn

tel. zg?oszeniowy: +4889 523-34-44

kod ewidencji korespondencji: 90-2300; kod finansowy: 9023

 

Kierownik

Janina Su?ek

tel. +4889 523-34-44, 523-37-03, 602 465 545

 

Starszy mistrz

Andrzej D?browski      tel. +4889 523-34-44, 523-37-03, 603 952 077

 

Sekcja Eksploatacji wykonuje zadania w zakresie:

1.      terminowej realizacji zlece? dotycz?cych bie??cych prac konserwacyjnych,

2.      terminowego oraz zgodnego z potrzebami organizowania i wykonania robót remontowych i konserwacyjnych si?ami w?asnymi,

3.      dokonywania szczegó?owych rozlicze? robót konserwacyjnych wykonywanych systemem w?asnym i si?ami zewn?trznymi,

4.      okresowych ogl?dzin i przegl?dów sieci zewn?trznych i instalacji wewn?trznych,

5.      konserwacji i naprawy:

a.      sieci elektrycznej zewn?trznej, si?owej i o?wietleniowej oraz konserwacji podstacji SN,

b.      instalacji elektrycznych wewn?trznych w pomieszczeniach Uniwersytetu,

c.      sieci zewn?trznej i wewn?trznej kanalizacyjnej, wodnej, deszczowej, gazowej wraz ze zwi?zanymi z nimi urz?dzeniami (poza aparatur? specjalistyczn?),

d.      urz?dze? sanitarnych w pomieszczeniach zak?adowych i ogólnego u?ytku,

e.      instalacji wentylacji grawitacyjnej oraz przepompowni i uj?? wody,

6.      konserwacji i eksploatacji urz?dze? oczyszczalni ?cieków,

7.      wykonania robót ?lusarskich, stolarskich, szklarskich, tynkarskich i malarskich, maj?cych na celu napraw? i konserwacj? budynków i urz?dze?,

8.      utrzymania w pe?nej sprawno?ci technicznej urz?dze? i sieci energetycznych, elektrycznych i sanitarnych- zewn?trznych i wewn?trznych.

 

 

informacj? wytworzono:

Dzia? Obs?ugi Technicznej

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Zbigniew Stachurski

data wytworzenia:

06-09-2007 r.

 

 

 

 

 

 


Ta strona by?a odwiedzana 948 razy (w tym z UWM 59 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-09-06
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Pawe? Harajda

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa